There is more to gain – Onderzoek Yvette Krist

THERE IS MORE TO GAIN: Onderzoek naar de kritische succes factoren voor samenwerkingen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties die zijn voortgekomen uit het MO040 Diner

door Yvette Krist, student International development management

Er is een groeiende vraag naar het beantwoorden van sociale vraagstukken. Het aantal sociaal verantwoorde ‘cross-sectorale samenwerkingen’ nemen dan ook in een hoog tempo toe. Cross-sectorale samenwerkingen zijn samenwerkingen tussen organisaties uit verschillende sectoren, zoals de publieke en private sector, die samenwerken om waarde te creëren voor beiden. Het MO040 Diner brengt deze sectoren samen, het diner verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties wat een mogelijk begin kan zijn van een samenwerking. In het kader van mijn studie ‘International development management’ aan de hogeschool van Hall-Larenstein heb ik onderzoek gedaan naar wat het effect van cross-sectorale samenwerkingen zijn en is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

Wat is het effect van de samenwerkingen die zijn voortgekomen uit het MO040 Diner van 2015 en 2016?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende sub-vragen geformuleerd:
1. Welke factoren verhogen de kans op een succesvolle samenwerking?
2. In welke mate zijn de geselecteerde factoren toepasbaar op de matches die gemaakt zijn tijdens het MO 040 Diner van 2015 en 2016?
3. Welke rol speelt Samen voor Eindhoven in het proces van cross-sectorale samenwerkingen

Ad 1: Welke factoren verhogen de kans op een succesvolle samenwerking?

Voor het onderzoek is een literatuur studie gedaan naar de succes factoren van cross-sectorale samenwerkingen en zijn de volgende zes factoren geselecteerd op basis van  cruciaal in een samenwerking en vaak voorkomend in de literatuur:

 1. Gezamenlijk doelen
  Het samenstellen van gezamenlijke doelen geeft de samenwerking identiteit en de mogelijkheid om te groeien. Ook kunnen partners gevonden worden met dezelfde perceptie over een kwestie wat hen verenigd.
 2. Passende partners
  Uit eerder onderzoek blijkt dat veel samenwerkingen falen omdat de partners niet goed bij elkaar passen.
 3. Vertrouwen
  is een van de belangrijkste factor, zonder vertrouwen kan een samenwerking niet bestaan. Belangrijk is bijvoorbeeld het vertrouwen hebben dat de partner de afspraken nakomt.
 4. Gelijkwaardige power
  in veel samenwerkingen is de power gelijk aan de middelen die in de samenwerking worden ingebracht. Meestal heeft een bedrijf meer middelen in te brengen waardoor een maatschappelijke organisatie afhankelijk wordt van het bedrijf in de samenwerking. De power is hierdoor ongelijk.
 5. Inzet
  om samen te werken met een bedrijf of organisatie van een andere sector. Inzet uit zich in vorm van tijd, middelen, mensen en mate van inspanning
 6. Communicatie
  is belangrijk in het behalen wederzijds begrip voor gezamenlijke doelstellingen. Frequente en open communicatie is belangrijk voor het opbouwen van vertrouwen.

Ad 2: In welke mate zijn de geselecteerde factoren toepasbaar op de matches die gemaakt zijn tijdens het MO040 Diner van 2015 en 2016?

Om het effect van de samenwerkingen te onderzoeken is een enquête uitgevoerd bij 20 aanwezige bedrijven en 20 maatschappelijke organisaties van het MO 040 Diner van 2015 en 2016. In de enquête zijn de factoren die bijdragen aan een succesvolle samenwerking getoetst op aanwezigheid. Verder is er gekeken wat de motieven zijn om een samenwerkingen aan te gaan, hoe er over de samenwerkingen wordt gedacht en wat de toegevoegde waarde van Samen voor Eindhoven hierin is geweest.

–  Succesvolle match
75% van de respondenten gaf aan dat een match die is gemaakt op het diner een vervolg, in de vorm van een samenwerking heeft gekregen. De 25% van de respondenten die geen vervolg op de match hebben ervaren geeft de volgende redenen aan:

– Er waren andere verwachtingen
– Er waren geen geschikte partners
– Er is na de match geen contact opgenomen. 

– Drijfveren voor bedrijven om deel te nemen aan het MO040 Diner:

 1. Voldoen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid
 2. Toegang tot een netwerk
 3. Het verbeteren van het imago

– Voor Maatschappelijke Organisaties zijn de volgende drijfveren belangrijk:

 1. Toegang tot een netwerk
 2. Toegang tot kennis
 3. Naamsbekendheid.

– Behaalde resultaten
Wat de respondenten uiteindelijk uit de samenwerking hebben gehaald verschilt een klein beetje met de motivatie.

De behaalde resultaten voor bedrijven zijn als volgt:
1. Er is voldaan aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid
2. Toegang tot een netwerk
3. Het krijgen van waardering van de medewerkers

Wat de maatschappelijk organisaties uit de samenwerkingen hebben gehaald is:
1. Toegang tot kennis
2. Toegang tot een netwerk
3. Het uitbreiden van de activiteiten

– Gezamenlijke doelen
Het merendeel van de respondenten geeft aan dat er gezamenlijke doelen zijn vastgesteld, hiervan geeft het merendeel ook aan dat deze doelen in lijn zijn met de missie van hun organisatie. De doelen die zijn geformuleerd gaan voornamelijk over:

– Contributie van de partners in tijd, middelen en mensen
– De verwachte resultaten
– De rollen en taken van de partners.

– Passende partners
Uit onderzoek blijk dat bedrijven en maatschappelijke organisaties de volgende factoren belangrijk vinden in een partner.

 1. Beide geven aan dat het hebben van een klik een van de belangrijkste reden is om met een partner een samenwerking aan te gaan
 2. Bedrijven vinden vertrouwen hebben in een partner belangrijk
 3. Maatschappelijke organisaties vinden gezamenlijke doelen een belangrijke factor

– Vertrouwen
Bijna alle bedrijven en maatschappelijke organisaties geven aan dat er genoeg vertrouwen is geweest in de partner.

– Power
Een groot deel van de bedrijven en maatschappelijke organisaties geven aan dat de samenwerking gelijkwaardig was. Een minder groot aantal maar nog steeds de meerderheid geeft aan het niet eens te zijn met de stelling: ‘degene die betaald heeft de controle’

– Inzet
De meeste bedrijven en organisaties geven aan dat de contributie van de eigen organisatie en de contributie van de partner waardevol wordt gevonden.

– Communicatie
Het merendeel van de respondenten geven aan dat de interne communicatie voldoende was net zoals de kwaliteit van de communicatie.

De samenwerking: there is more to gain
Op de vraag wat de respondenten miste in de samenwerking geeft het merendeel aan niks te missen, daarnaast geeft een relatief aantal respondenten aan voortzetting te missen. Het grootste deel van de bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn tevreden over de samenwerking die zij hebben gehad en zijn ze tevreden over de connectie die is gemaakt. Daarnaast geven een aantal respondenten aan dat de samenwerking prima is verlopen maar dat er meer uit te halen viel of dat de samenwerking wat tegenviel.

Welke rol speelt Samen voor Eindhoven in het proces van cross-sectorale samenwerkingen?
Uit meerdere resultaten van de enquête blijkt dat de toegevoegde waarde van Samen voor Eindhoven ligt in het maken van de match en het monitoren van het proces. Anderzijds blijkt dat verbeterpunten voor Samen voor Eindhoven eveneens het monitoren van het proces is; er is behoefte aan meer stimulans en aan assistentie tijdens de samenwerking aangegeven door zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties.

Conclusie
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de factoren die het effect van de samenwerking beïnvloeden bij de meeste bedrijven en maatschappelijke organisaties aanwezig waren. Ook is de grootste groep tevreden met de samenwerking en de match die is gemaakt. Een deel (27%) van de ondervraagden mist stimulans en assistentie tijdens de samenwerking. Daarnaast geven een aantal respondenten aan dat continuïteit mist en dat er meer uit de samenwerking te halen valt (26%).

De samenwerkingen die uit het MO040 Diner 2015 en 2016 zijn gekomen betreffen voor het merendeel een ad-hoc samenwerking. Hierbij gaat het voornamelijk om het uitwisselen van kennis, tijd en mensen om waarde voor elkaar te creëren.

Een aantal respondenten geeft aan dat zij graag continuïteit zien van de samenwerking waar moeite in is gestoken deze op te bouwen. Ook heeft een aantal van de respondenten het idee dat er meer uit de samenwerking te halen valt, in de vorm van meer inzet en het langer termijn denken.

Aanbevelingen
Door middel van een focus groep zijn respondenten van de enquête in gesprek gegaan met de medewerkers van Samen voor Eindhoven om samen na te gaan hoe continuïteit van samenwerkingen gegenereerd kan worden en hoe een grotere impact gecreëerd kan worden. De resultaten van de sessie in combinatie met de resultaten van het onderzoek hebben geleid tot de volgende aanbevelingen: 

 1. Plan een evaluatie sessie voor de participanten van het MO diner waar zij hun vragen kunnen stellen en hun behoeftes kunnen delen. De behoefte naar stimulatie en assistentie wordt met deze sessie beantwoord. Verder kan het nabellen van de participanten over de status van de samenwerking vervangen worden door de sessie.
 2. De organisatoren van het MO diner accepteren alleen specifieke afspraken voordat een match in ontvangst wordt genomen. De kans dat er geen contact wordt opgenomen wordt kleiner wanneer afspraken concreet zijn. Ook wordt de kwaliteit van de match/samenwerking verbeterd als de doelen vanaf het eerste moment duidelijk zijn.
 3. In het boekje wat voorafgaande van het MO diner wordt aangeboden worden ‘ de spelregels voor het MO diner’ toegevoegd. Hierin staat de volgende spelregels:
  -Heb een proactieve houding. De focus is op het maken van waardevolle matches en niet de meeste matches.
  -De persoon die de match maakt is aanwezig wanneer de match wordt overgedragen op een andere medewerker. Zo blijft het enthousiasme intact en behoud de samenwerking de belangrijke factoren die bijdragen aan een succesvolle samenwerking.
 4. Organiseer een voorbereidende workshop voor zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties waar de dromen en wensen voor de samenleving van Eindhoven in het thema van het komende MO diner met elkaar gedeeld worden. Het thema van het MO diner wordt gekozen door de actualiteit en behoefte van de maatschappij. Wanneer de dromen en wensen naar elkaar uitgesproken worden gaat de impact die een samenwerking teweeg kan brengen omhoog.